Kihon

Sonoba-Kihon

 • Chûdan-Tsuki Shiko-Dachi
 • Jôdan-Tsuki Shiko-Dachi
 • Jôdan-Uke Shiko-Dachi
 • Soto-Uke Shiko-Dachi
 • Yoko/Sokumen-Gedan-Uke Shiko-Dachi
 • Yoko-Naname-Uraken-Uchi Shiko-Dachi
 • Sanbon-Chûdan-Tsuki Shiko-Dachi
 • Kizami-Tsuki aus Chûdan-Wari-Uke-Kamae Shiko-Dachi
 • Kosoku-Mae-Geri Shizen-Dachi
 • Renzoku-Mae-Geri Hachiji-Dachi
 • Zensoku-Renzoku-Mae-Geri Neko-Ashi-Dachi
 • Jôdan-Uke -> Chûdan-Gyaku-Tsuki Hachiji-Dachi -> Shizen-Dachi
 • Soto-Uke -> Jôdan-Gyaku-Tsuki Hachiji-Dachi -> Shizen-Dachi

Idô-Kihon

 • Chûdan-Tsuki Shizen-Dachi
 • Jôdan-Tsuki Shizen-Dachi
 • Jôdan-Uke Shizen-Dachi
 • Soto-Uke Shizen-Dachi
 • Gedan-Uke Zenkutsu-Dachi
 • Gedan-Uke -> Gyaku-Tsuki Zenkutsu-Dachi
 • Mae-Geri Shizen-Dachi
 • Mae-Geri -> Gyaku-Tsuki Shizen-Dachi
 • Chûdan-Shutô-Uke Neko-Ashi-Dachi
 • Gedan-Shutô-Uke Neko-Ashi-Dachi
 • Zensoku-Yoko-Geri Shizen-Dachi