Kobudô-Kata

 • Shûshi-no Kun Shô
 • Shûshi-no Kun Dai
 • Kongô-no Kun (Koryû Shûshi-no Kun)
 • Sakugawa-no Kun Shô
 • Sakugawa-no Kun Dai
 • Shirataru-no Kun
 • Yonegawa-no Kun
 • Chôun-no Kun
 • Urasoe-no Kun
 • Chinenshikiyanaka-no Kun
 • Sueyoshi-no Kun

Sai

 • Chikinshitahaku-no Sai
 • Chatanyara-no Sai
 • Hamahiga-no Sai
 • Tawata-no Sai
 • Kugusuku-no Sai
 • Jigen-no Manjisai

weitere

 • Maezato-no Tekkô
 • Maezato-no Nunchaku
 • Akamine-no Nunchaku
 • Hamahiga-no Tunfa
 • Kanegawa-no Tinbê
 • Kanegawa-no Nichôgama
 • Chikinsunakake-no Êku